Warning: Division by zero in /home/ridcom1/domains/rid7.com/public_html/km/libraries/gantry/features/vploqfnt.php on line 1191
KM RIO7

Unit School

UNITSCHOOL FIX

รายละเอียดการประกวด

โครงการประกวดการพัฒนาคุณภาพการปฎิบัติงานตามภารกิจ หน่วยงานภายในสำนักงานชลประทานที่ 7( Work Smart Award 2017 )

ตัวอย่างการนำเสนอหมวด 1- 6

แนวทางการตอบ ตามเกณฑ์ หมวด 1- 6  *

720026
messageImage 1504244831895

คอมเมนต์  

+1 #1 ตะมุตะมิ 2560-06-22 15:53
สุดยอดค่ะ
อ้างอิง | รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช