©  สงวนลิขสิทธิ์  ๒๕๕๑  สำนักงานชลประทานที่ ๗
๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๔ ๕๓๒๐ ถึง ๑